L'escola

PRESENTACIÓ DEL CENTRE

L'escola Cal Músic es troba a la Rambla Pompeu Fabra núm. 74 del municipi de Mollet del Vallès a la comarca del Vallès Oriental. Es va crear com a centre el curs 2004-2005, som un centre relativament jove, i encara tenim dins del nostre ideari la màxima que ens va moure a implicar-nos en aquest projecte tan engrescador de tirar endavant un nou centre. L'escola acull alumnes de la pròpia població, majoritàriament del barri de Can Pantiquet, on està situal el centre.

Som una escola de tots i per a tots, lluitant en tot moment per disposar del màxim de recursos, tant humans com materials, per fer que els nostres alumnes gaudeixin d'una educació amb qualitat, on tots puguin aportar i construir. És per això, que la implicació de les famílies, que s'organitzen en règim de cooperativa, ens permet que no hi hagi desigualtats entre els alumnes.
També és cabdal la implicació de tota la comunitat escolar per tal de poder fer realitat tots els objectius que ens marquem en el disseny curricular; on s’articulen els continguts claus de cada àmbit, les dimensions que fan referència a cada àrea i com es traspassen a l’aula en el dia a dia. Sempre tenim present que treballem perquè els nostres alumnes progressin cap a l’excel·lència, sigui quines siguin les seves possibilitats.


L'escola Cal Músic comparteix com a identitaris els principis rectors que ens marca la LEC.

Els principis rectors del sistema educatiu establerts a l'art. 2 de la LEC Article 2.
Principis rectors dels sistema educatiu:

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. Llei 12/2009 43 h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l’emprenedoria. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o) L’educació al llarg de la vida.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.e) El pluralisme.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. * En el nostre cas defensem que aquesta formació cal que sigui fora de l’àmbit escolar; nosaltres potenciarem el coneixement de totes les cultures i el respecte a qualsevol d’elles per damunt de tot.
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

L'escola disposa d'altres serveis gestionats per l'AMPA:
- Servei d’ acollida.
- Servei de menjador amb cuina pròpia.
- Servei de monitoratge a l’acollida i al menjador.
- Activitats extraescolars adreçades a tot l’alumnat del centre.


* A l’apartat de documents podeu llegir el nostre PEC i les NOFC
* I també podeu fer una visita virtual pels espais.


Projectes que formen part del nostre dia a dia:
- Metodologia activa en l’aprenentatge de les matemàtiques.
- Projecte impuls a la lectura: Padrins de lectura, Narracions breus, Dia de la Poesia, Lectures compartides.
- Projecte integrat de les llengües: Emprem la llengua anglesa en àrees no lingüístiques.
- Treball per racons, desdoblaments i dos tutors a l’aula, ens permet l’atenció a la diversitat.
- Tallers d’art i expressió. Obres de teatre.
- Projectes a l’àmbit de medi. Science/Project
- Participació del Pla Català de l’Esport.
- Participació a les activitats del Pla d’entorn.
- Sortides i colònies que relacionin el currículum amb el medi.
- Les tardes de família: Les famílies venen a l’escola a fer activitats als alumnes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada