Portes obertes i matrícula

Benvinguts a Cal Músic:
Al nostre blog trobareu els enllaços de totes les nostres classes i especialitats que fem a l'escola. A més, podeu visitar-nos virtualment veient les fotografies dels espais, l'equip de mestres, els nostres alumnes i els nostres trets identificatius. Conèixer-nos una mica més us ajudarà a què la nostra escola sigui també la vostra.


Aquí teniu una mostra del que fem a l'escola i com ens ho passem de bé!


Portes obertesBLOC from calmusic on Vimeo.


 Si ens voleu conèixer ...

                    QUÈ FEM?

                                           COM TREBALLEM ? 

              DE QUÈ DISPOSEM?

Podeu visitar els espais del nostre centre clicant al següent link  Els nostres espais

PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21

CALENDARI
Educació infantil i Educació Primària: Del 13 al 22 de maig   (Amb cita prèvia del 19 al 22 de maig)
PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ
La sol·licitud es farà en suport informàtic (telemàtica a l’adreça
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/)
per tal de reduir al màxim els tràmits presencials degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.
Caldrà enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (escanejada o fotografiada) mitjançant
un correu a la bústia electrònica de l’escola: preinscripcio@escolacalmusic.cat
Calendari: del 13 al 22 de maig

Us enviarem una resposta justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
Excepcionalment, per aquells casos en què sigui impossible fer la presentació de sol·licituds telemàtiques,
es donarà cita prèvia per poder portar la documentació. Podreu demanar-la amb una eina on line (encara no
la ha definit el Departament, us informarem de seguida que la tinguem disponible) o bé via telefònica
93 593 04 38 o bé 619 70 45 32. 
Calendari: del 19 al 22 de maig

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
 • Resguard de la preinscripció (o sol·licitud si es té cita prèvia).
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a en cas que en tingui.


Reiterem que els enllaços i eines telemàtiques encara no estan disponibles, però de seguida que el Departament d’Educació, les posi a disposició, us farem arribar la informació. De igual manera, que, si hi hagués algun canvi sobre el procediment de la preinscripció fet públic avui.  
                                                       


INFORMACIÓ GENERAL

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.
Per fer la preinscripció cal:
 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat 
Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.
Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2020-2021 


Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2020-2021 per als ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.
Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:
 • Del 13 al 22 de maig, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritatEl formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.
La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic
Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.
b) Criteris generals
1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
Barem: 40 punts
Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.
2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.
Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.
Documents
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
Barem: 10 punts

Documents:
 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Barem: 10 punts

Documents
 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
C) Criteri complementari
L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15 punts
Documents
 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment amb l'ESO

Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d'ESO dels centres amb l'horari adaptat:
 • Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.
 • Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:
  - Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.
  - Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
  - Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell.

Per qualsevol dubte podeu consultar el web de la generalitat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/


DATES DE LA MATRICULACIÓ DEL CURS 2020-2021.


Pendents de confirmar dates per part del Departament.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada