divendres, 13 de gener del 2017

BENVINGUTS AL SEGON TRIMESTRE !!


Ja ens tornem a retrobar, aquest trimestre ve carregat d'algunes novetats i,  com sempre,  de moltes activitats, que com a escola celebrarem conjuntament. 

En primer lloc us volem fer cinc cèntims d'algunes novetats:

 A) CANVI EN LA  NORMATIVA D'AVALUACIÓ que afecten als informes trimestrals i als de final de curs .
A banda dels canvi en els literals que ja us vàrem avançar a inici de curs: AS (assoliment satisfactori, AN: Assoliment notable i AE (assoliment excel·lent) també us arribaran els informes finals de curs amb les dimensions que des de cada àmbit s'hagin avaluat. 
Les àrees de coneixement s’agrupen en àmbits segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, dins de cada àrea hi ha distintes dimensions en les que ens treballen les competències b`siques de cada àrea. 
Us afegim el resum per tal que us serveixi d'orientació.

Àmbit lingüístic

Àrea de llengua catalana i literatura i
Àrea de llengua castellana i literatura
           Àrea de primera llengua estrangera (anglès)
 • Dimensió comunicació oral
  • Competència 1: comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
  • Competència 2: produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
  • Competència 3: interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
 • Dimensió comprensió lectora
  • Competència 4: llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents suports i formats.
  • Competència 5: aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.
  • Competència 6: utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i les estructures morfosintàctiques més habituals.
  • Competència 7: aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
 • Dimensió expressió escrita
  • Competència 8: planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
  • Competència 9: produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
  • Competència 10: revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
 • Dimensió literària
  • Competència 11: llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal.
  • Competència 12: crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
 • Dimensió plurilingüe i intercultural
  • Competència 13: ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.
  • Competència 14: conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa i el món.
Àmbit matemàtic

Àrea de matemàtiques
 • Dimensió resolució de problemes
  • Competència 1: traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.
  • Competència 2: donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.
  • Competència 3: fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.
 • Dimensió raonament i prova
  • Competència 4: fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.
  • Competència 5: argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.
 • Dimensió connexions
  • Competència 6: establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte.
  • Competència 7: identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
 • Dimensió comunicació i representació
  • Competència 8: expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).
  • Competència 9: usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.
  • Competència 10: usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.

Àmbit de coneixement del medi

Àrea de coneixement del medi natural i
Àrea de coneixement del medi social i cultural
 • Dimensió món actual
  • Competència 1: plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Competència 2: interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en que vivim.
  • Competència 3: interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.
  • Competència 4: analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
  • Competència 5: valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
 • Dimensió salut i equilibri
  • Competència 6: adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.
  • Competència 7: prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència.
  • Competència 8: prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per la prevenció i el guariment de malalties.
 • Dimensió tecnologia i vida quotidiana
  • Competència 9: utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.
  • Competència 10: dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient.
 • Dimensió ciutadania
  • Competència 11: adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
  • Competència 12: participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
  • Competència 13: valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.
Àmbit artístic

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i valoració
  • Competència 1: mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
  • Competència 2: utilitzar elements bàsics del llenguatge visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.
  • Competència 3: comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
  • Competència 4: comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
 • Dimensió interpretació i producció
  • Competència 5: emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
  • Competència 6: interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical.
  • Competència 7: emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i comunicar-se.
 • Dimensió imaginació i creativitat
  • Competència 8: improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.
  • Competència 9: dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.
Àmbit d’educació física

Àrea d’educació física
 • Dimensió activitat física
  • Competència 1: resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques.
  • Competència 2: prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques.
 • Dimensió hàbits saludables
  • Competència 3: mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana.
  • Competència 4: valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.
 • Dimensió expressió i comunicació corporal
  • Competència 5: comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos.
  • Competència 6: prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.
 • Dimensió joc motor i temps de lleure
  • Competència 7: participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.
  • Competència 8: practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps lleure.
 B) ACTIVITATS ESCOLARS:
             * CALÇOTADA
             * CARNAVAL 

             * COLÒNIES P5 I 2n
             * JORNADA DE PORTES OBERTES

A mesura que ens anem acostant a les activitats us anirem informant, us animem a què no deixeu de consultar el blog de les classes.

                                                                                       EQUIP DE COORDINACIÓCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada