Portes obertes i matrícula

Benvinguts a Cal Músic:
Al nostre blog trobareu els enllaços de totes les nostres classes i especialitats que fem a l'escola. A més, podeu visitar-nos virtualment veient les fotografies dels espais, l'equip de mestres, els nostres alumnes i els nostres trets identificatius. Conèixer-nos una mica més us ajudarà a què la nostra escola sigui també la vostra.
Aquí teniu una mostra del que fem a l'escola i com ens ho passem de bé!


Portes obertesBLOC from calmusic on Vimeo.


PREINSCRIPCIÓ CURS 19-20

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR


 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a en cas que en tingui.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne/a.

HORARI PREINSCRIPCIÓ - Escola Cal Músic


DEL 29 DE MARÇ AL 9 D'ABRIL
 • Matí de 9:15 a 13:00 h.
 • Tarda de 15:00 a 16:00 h.

    Si ens voleu conèixer ...

                    QUÈ FEM?

                                           COM TREBALLEM ? 

              DE QUÈ DISPOSEM?

                                                          ... 
  Podeu venir  el proper 

dimarts  19 de març 
  a la jornada de portes obertes
  
Us hi esperem a partir de les 17:30 h 

INFORMACIÓ GENERAL

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.
Per fer la preinscripció cal:
 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat 
Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.
Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2019-2020


Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2019-2020 per als ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.
Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:
 • Del 24 de març al 9 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

(Pendent de confirmació)

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

 1. Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.
  La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

  a) Criteri específic:
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
  No cal presentar cap document acreditatiu.
  b) Criteris generals
  1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).
  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).
  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
  Barem: 40 punts
  Documents
  • cap, si es tracta del mateix centre,
  • si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

  2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
  Barem
  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
  • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

  Documents
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

  3. Renda anual 
  de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
  Barem: 10 puntsDocuments:
  • acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

  4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
  Barem: 10 punts
  Documents
  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'inacapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitatpermanent per al servei o inutilitat.
  C) Criteris complementaris
  1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
  Barem: 15 punts
  Documents
  • original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

  2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  Barem: 10 punts
  Documents
  • informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

  3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratiuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).
  Barem: 5 punts
  Documents
  • cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

Per qualsevol dubte podeu consultar el web de la generalitat
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/


DATES DE LA MATRICULACIÓ DEL CURS 2019-2020.

* Quan tinguem la informació la publicarem

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada